BASH 17 Melvins: BASH 17 * Melvins - Mudhoney - Lydia Lunch - Whores - Cherubs - Blind Shake